İş Hukuku, işçi-işveren arasındaki iş ilişkisini, iş akdinin taraflarının karşılıklı üstlendiği yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Her İşçi İş Kanunu Kapsamında mıdır?

​​​​​​İş Kanunu m. 4/1 hükmü gereğince; İş Kanunu

  1. a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
  2. b) 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
  3. c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
  4. d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
  5. e) Ev hizmetlerinde,
  6. f) çıraklar hakkında,
  7. g) Sporcular hakkında,
  8. h) Rehabilite edilenler hakkında,

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

Uygulanmaz.

Basın İş Hukuku Basın İş Hukuku

Günlük kullanımda Basın İş Kanunu olarak isimlendirilen 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, ülkemizde yayınlanan gazete ve süreli yayınlarla, haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışanlarla özel TV ve Radyoların haber bölümünde çalışanları kapsamaktadır. Basın İş Kanununda kıdem tazminatı mesleki kıdeme göre belirlenir.

Şöyle ki, Basın İş Kanunu’na tabi olarak çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazanmalarının ilk şartı meslekte asgari beş yıl çalışmış olmaktır. Meslekte beş yıldan az çalışan basın mensupları kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Buna karşın, beş yıllık süre dahilinde farklı kurum ve kuruluşlarda çalışılmış olması hakkın doğmasını etkilemeyecektir. Burada önemli olan husus, basın mesleğine başlandığı yıldır.

Davaya Konu Olan Uyuşmazlıklar Genellikle Hangileridir?

İşe İade Davası: İşverenin, geçerli veya haklı bir neden olmaksızın  işçinin işine son vermesi durumunda işçi, yasal süre içerisinde feshin geçersizliğini ileri sürerek aynı işine tekrardan sahip olma imkanı elde etmek istemektedir.

Hizmet Tespiti Davaları: Bu davalarda taraflar işçi, işveren ve sosyal güvenlik kurumudur. İşçinin sigortasız çalıştığı dönemin tespiti istenmektedir.

Alacak ve Tazminat Davaları: İşçinin ücret, fazla çalışma, yıllık ücretli izin alacağı, kıdem, ihbar tazminatı gibi maddi taleplerinin tahsili istenmektedir.

Mahkemeye Açılan Her İş Davası Kazanılır mı?

İş davalarının davacısı genellikle işçilerdir. Açacağınız iş davasının istediğiniz şekilde sonuçlanmasında doğru yönlendirmenin de önemi büyüktür. Bu nedenle olası hak kaybı riskinin olabildiğince azaltılması için uzman yardımı almak doğru bir karar olacaktır.